Wednesday, June 27, 2007

Inleiding

Op deze site vindt u informatie van het Boterdiepcomité. Het comité bestaat uit een groep verontruste bewoners in West Beijum Deze groep bewoners is verontrust vanwege het plan van de gemeente Groningen om grote woonboten te plaatsen in het Boterdiep bij Beijum tussen het gemaal Stad en Lande en Zuidwolde. Ook het Plaatselijk Belang Zuidwolde is zeer tegen dit woonschepenplan. Samen met hen onderneemt het Boterdiepcomité Beijum initiatieven om te voorkomen dat het gemeenteplan wordt gerealiseerd.

Over de activiteiten van het comité en de huidige stand van zaken kunt u hier nadere informatie vinden. Achtereenvolgens vindt u info over de volgende onderwerpen:

 1. Actueel nieuws
 2. De nieuwsbrief
 3. Doelen van het Boterdiepcomité
 4. Persberichten en artikelen
 5. De politiek en het woonschepenplan
 6. De besluitvormingsprocedure en mogelijke acties burgers
 7. De politieke instanties
 8. Andere belanghebbende partijen
 9. Uitgebreide informatie

Soms kan de volgorde wat wijzigen als er zich relevante actuele info voordoet.
Indien u snel naar een bepaald onderwerp wilt gaan, klikt u dan op de betreffende link links op het scherm onder het kopje 'previous post'. (onderaan de tekst kunt u terug naar 'home')Door te klikken op één van de onderwerpen rechts op de pagina onder het kopje 'links' wordt u verwezen naar sites die mogelijk nieuws bevatten aangaande de plaatsing van de woonboten.

Als u vragen heeft over het Boterdiepcomité of bent u ook tegen dit plan dan kunt u via onderstaande link boterdiep.geen.woonboten@gmail.com uw bezorgdheid laten blijken.


Labels:

Doelen Boterdiepcomité

 • Behoud van één van de basiskwaliteiten van Beijum aan de westkant; behoud van de groene en landschappelijke uitstraling, behoud van het milieu bij het Boterdiep ter hoogte van Beijum.
 • Tegen de aantasting van het recreatiegebied van west-Beijum.
 • Behoud van het culturele erfgoed bij Beijum: behoud van het historische Boterdiep en behoud van de omgeving van de historische poldermolen.


Labels:


De politiek en het woonschepenplan

Op 21 december 2005 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Groningen (o.a. Groen Links, PvdA, SP) een uitbreidingsbesluit voor ligplaatsen voor woonboten aangenomen op voorstel van Groen Links. Ze zijn o.a. van plan om aan de westkant van het Boterdiep tussen het gemaal en Zuidwolde 10 grote woonarken te plaatsen.
Het Boterdiepcomité heeft diverse acties ondernomen op politiek gebied. Zo zijn alle fracties aangeschreven om de gemeente te attenderen op onze ongerustheid over de plannen, er is ingesproken bij de provincie en bij de raadscommissie Ruimte en Wonen. Er zijn een aantal fractieleden rondgeleid bij de geplande woonschepenlocatie En in juni is een petitie met handtekeningen van ruim 1000 verontruste bewoners uit Beijum en Zuidwolde overhandigd aan de gemeente.Overhandigen 1000 handtekeningen aan gemeente juni 2006

Labels:

Besluitvormingsprocedure en mogelijke acties burgers
Er zijn 2 manieren om tegengas te geven tegen het plan van de gemeente Groningen voor een woonschepenlocatie in het Boterdiep:
De politieke weg
Bij de politieke weg gaat het om het beïnvloeden van de opinie/mening van politici (bijv. door middel van lobbyen bij de provincie en bij de gemeente Groningen en door het aanbieden van een petitie met handtekeningen bij de gemeente Groningen) Dit doen wij gezamenlijk als Boterdiepcomité Beijum

De juridische weg
Bij de juridische weg kun je een juridisch proces in als individueel burger omdat iedere burger in Nederland bezwaar kan aantekenen tegen besluiten en vergunningen van de gemeente en bijv het waterschap. Wij kunnen niet gezamenlijk een rechtsproces gaan voeren omdat we geen rechtspersoon zijn zoals bijv. een Vereniging zoals Plaatselijk Belang Zuidwolde en de Molenstichting.

In de Gezinsbode (woensdageditie bij de Stadsberichten) of op de website van de gemeente Groningen worden besluiten en vergunningen gepubliceerd. De Keurontheffing staat vermeld op de website van waterschap Noorderzijlvest (en kan, maar hoeft niet vermeld te staan ergens in de gezinsbode)

Als individueel burger kun je op een aantal momenten juridische stappen ondernemen ofwel reageren op aankondigingen van Waterschap of gemeente, namelijk:.
A Bij aankondiging van de ontheffing van de keur (een soort vergunning) door het Waterschap Noorderzijlvest aan de gemeente Groningen voor het Boterdiep Beijum.

B Bij aankondiging van een besluit van de gemeente dat betrekking heeft op het wijzigen van de bestemmingsplannen om een woonschepenlocatie te creëren in het Boterdiep bij Beijum

C Wanneer door de gemeente besluiten en vergunningen worden aangekondigd die betrekking hebben op het Boterdiepgebied Beijum nadat oude bestemmingsplannen gewijzigd zijn..

Labels:

Politieke instanties

1) De gemeente Groningen.
Door op de link naar de gemeente rechts op het scherm te klikken en de stappen te volgen die daar aangegeven zijn, kunt u via de verslagen van de raadsvergaderingen en de
raadscommissievergaderingen de zaak van de woonboten volgen.

2) De provincie Groningen.
Via de link rechts op het scherm kunt u via de site van de
provincie de zaak volgen.

3) BewonersOrganisatieBeijum (BOB).
Via de link en wijkkrant kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten die plaats vinden op wijkniveau ten aanzien van de woonboten.

Andere belanghebbenden

Plaatselijk belang Zuidwolde.
Plaatselijk belang onderschrijft de doelen van het Boterdiepcomité en maakt zich daarnaast grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Groningerstraat wanneer het plan gerealiseerd zou worden. Ook is Zuidwolde bang om haar identiteit als dorp te verliezen omdat door het woonschepenplan Zuidwolde als het ware aan de stad Groningen wordt gekoppeld.

Waterschap Noorderzijlvest
Deze heeft problemen met het plan van de gemeente Groningen omdat de grote woonarken zullen worden geplaatst in de omgeving van het gemaal waardoor de vrije doorstroming van het water wordt belemmerd. Verder is zij verontrust over het feit dat er geen riolering is gepland.
Via een klik op de link komt u op de web-pagina van het waterschap en kunt u zoeken naar informatie aangaande
de woonboten.

De Molenstichting Hunsingo e.o.
Begin 2005 is de molen na een restauratie in bedrijf genomen. Zij dient als reservegemaal voor de ontwatering van de Koningslaagte die behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.(Beschermd gebied)
De molenstichting denkt dat de functie van de poldermolen wordt ingeperkt en dat er zelfs schade aan de molen kan ontstaan door de aanwezigheid van de grote woonarken.
Onder deze stichting valt o.a. de poldermolen 't Witte Lam;
U kunt contact opnemen met de stichting via
Postbus 9700 AA Groningen; tel. 050-3048340


ZEG NEE
GEEN WOONBOTEN BOTERDIEP BEIJUM


 
Hit Counter
Free Counter