Wednesday, April 23, 2008

Voorbeeld uitgebreide zienswijze voorontwerp bestemmingsplan
(aan te passen aan eigen situatie)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Groningen
P/a dienst RO/EZ afd. Projecten
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Groningen, .. april 2008

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater

Geacht College

Ik teken bij u bezwaar aan tegen het ligplaatsenplan voor woonboten in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater voor de ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde volgens de artikel 19 WRO procedure.

De gronden van mijn bezwaren zijn:

Onrechtvaardig
Het is opmerkelijk en onrechtvaardig dat u gemiddeld € 70.000,- subsidieert per ligplaats die gekoppeld is aan een woonboot en die bij verkoop van de woonboot meegaat met de eigenaar. Voor een ligplaats in het Boterdiep bij Beijum wilt u zelfs extra geld investeren en dus extra subsidie verlenen. Wanneer een vaste wal bewoner echter een woning wil kopen wordt door u geen subsidie verleend.

Geen garantie voor vrije doorstroming van water.
Het Boterdiep is een afwateringskanaal. Het gemaal “Stad en Lande” is gebouwd op een laag punt in de provincie Groningen. Te verwachten is dat door aardgaswinning de bodemdaling in deze omgeving de komende decennia zal blijven toenemen. Het grondwaterpeil zal hierdoor blijven stijgen. Er zal dus de komende decennia meer water moeten worden weggepompt door het gemaal. De woonbotenlocatie met een totale lengte van ruim 400 meter (inclusief de vereiste afstanden en wisselingsruimte) is gepland aan de westoever van het Boterdiep bij Beijum in de directe omgeving van het gemaal “Stad en Lande”. Het Boterdiep is ter plekke in vergelijking met het Boterdiep bij voormalig Tuinland en bij de ligplaatsen voor woonboten in Zuidwolde smaller. De geplande woonboten in het Boterdiep bij Beijum zullen daardoor waarschijnlijk een belemmering gaan vormen voor de vrije doorstroming van het water wanneer het gemaal eenmaal in werking is getreden.
Verwacht wordt dat hierdoor veel kwelwater zal ontstaan in het laaggelegen gebied aan de Hiddemaheerd waar houtskeletbouwwoningen staan. Mogelijk zal dit kwelwater een negatieve invloed hebben op deze woningen.
Verder zijn er grote verschillen in waterstand in het Boterdiep bij Beijum. Bij hoog water kan dit mogelijke leiden tot overstromingen wanneer in het Boterdiep bij Beijum een woonbotenlocatie is gerealiseerd.
Gezien de lastige locatie waar de woonboten zijn gepland en mogelijke negatieve consequenties voor de aanliggende woningen (m.n. de houtskeletbouwwoningen die dicht tegen het Boterdiep aan liggen en laag in de polder zijn gelegen ), wil ik een tweede onderzoek naar de mogelijkheden voor het creëren van ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum ( second opinion) Daarbij denk ik aan onderzoek van een onafhankelijke onderzoeksinstantie.
Wanneer u toch een woonbotenlocatie inricht in het Boterdiep bij Beijum zult u een experiment uitvoeren op met name die woningen die laag in de polder liggen tegen het Boterdiep. O.a. de houtskeletbouwwoningen die dicht bij het Boterdiep gelegen zijn. Bodemdaling en stijging van het grondwaterpeil en de negatieve effecten hiervan zijn reeds door hun bewoners ervaren. Wanneer dit experiment negatief uitpakt, stel ik u hierbij volledig aansprakelijk voor alle waterschade door voorziene- en onvoorziene factoren op de korte- en lange termijn die betrekking hebben op de aanwezigheid van een woonschepenlocatie dichtbij het gemaal “Stad en Lande”in het betrekkelijke smalle Boterdiep bij Beijum.
Wanneer er waterschade wordt aangebracht aan de woning (adres…. ……) als gevolg van een dijkbreuk bij (extreem) hoog water zal ik u hiervoor volledig aansprakelijk stellen. Ook waterschade als gevolg van kwelwater en waterschade welke door een andere oorzaak ontstaat en die verband houdt met de aanwezigheid van een woonschepenlocatie in het betrekkelijk smalle Boterdiep bij Beijum dicht bij een gemaal, is voor uw rekening.

Onjuiste weergave van de werkelijkheid door de dienst ROEZ
Uit nader onderzoek is gebleken dat de ambtenaren van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen aan verantwoordelijke politici en aan de omwonenden van het Boterdiep ter hoogte van Beijum een schetsontwerp hebben gegeven van de mogelijke woonbotenlocatie voor het Boterdiep bij Beijum waarin de werkelijkheid vertekend wordt weergegeven. Op basis van onder meer deze foutieve informatie is 21 december 2005 door de gemeenteraad van Groningen het uitbreidingsbesluit aangenomen voor woonboten m.b.t. de 10 ligplaatsen in het Boterdiep.
Door dhr. Pauwelussen is een gecorrigeerd schetsontwerp gemaakt op basis van de gegevens van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen. Er zijn twee versies schetsen gemaakt: een maatloze- en een schets met maten erop. Er zijn schetsen gemaakt van het Boterdiep ten Zuiden en het Boterdiep ten Noorden van de poldermolen. Deze schetsen zijn gemaakt op basis van eigen schetsen en bij de tekenkamer van het waterschap Noorderzijlvest. De medewerkers van het waterschap Noorderzijlvest hebben de gegevens verstrekt. Deze schetsen zijn reproduceerbaar en kunnen in elke willekeurige tekenkamer worden gemaakt en zijn daarom controleerbaar.
Uit het onderzoek van dhr. Pauwelussen blijkt dat op het schetsontwerp van de ROEZ de woonboten allemaal te kort en te smal zijn getekend. De 6 boten zijn links van de poldermolen 18 meter langer en rechts van de molen 7,5 meter langer. In totaal zijn ze dus 25,5 meter langer. Dat is de lengte van een complete woonboot die door ROEZ vertekend wordt. In de doorsnede is de boot 60 cm. te smal getekend. De hoogte klopt wel redelijk
De breedte van het Boterdiep ten Zuiden van de poldermolen “Het witte lam” is 18 meter. De breedte van het Boterdiep ten Noorden van de poldermolen is 15 meter. De ROEZ heeft geen onderscheid gemaakt in breedtes ten Zuiden en ten Noorden van de poldermolen en gaat in haar schets uit van een breedte van 25 meter. Hier wordt dus respectievelijk 7 meter en 10 meter vertekend door de dienst ROEZ.
Op grond van bovenstaande foutieve gegevens, aangeleverd door de dienst ROEZ van de gemeente Groningen had op 21 december 2005 door de gemeenteraad van Groningen geen besluit genomen kunnen worden m.b.t. mogelijk 10 ligplaatsen in het Boterdiep ter hoogte van Beijum.
Bovenstaande informatie is samen met de inspreektekst van het Boterdiepcomité bij de Raadscie. voor Ruimte en Wonen op 7 jan. 07 naar de Raadsfracties gemaild en op 21 jan 07 naar het College gemaild.

Onveilige verkeerssituatie op de Groningerweg
Wanneer het woonbotenplan wordt uitgevoerd zal op de smalle Groningerweg (een ontsluitingsweg met de provinciale weg naar Zuidwolde en Bedum waar veel gebruik van wordt gemaakt) een gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie worden gecreëerd door parkeerhavens met auto’s, afvalcontainers en hagen. Deze situatie zal gevaarlijk zijn voor zowel fietsverkeer (veel scholieren uit Zuidwolde en Bedum e.o.) als het autoverkeer.Ook zullen hulpverleningsdiensten minder snel hun diensten kunnen verlenen. Verder zullen waarschijnlijk op den duur in de smalle berm tussen de oever en het fietspad bergingen worden gecreëerd waardoor de onoverzichtelijkheid en dus de kans op ongelukken extra zal toenemen.
Het woonschepenplan voor het Boterdiep bij Beijum staat daarom haaks op het provinciaal beleid om het aantal verkeersongelukken terug te dringen in de komende jaren.

Aantasting van een deel van de stedelijke ecologische structuur (Boterdiepzone):
Wanneer het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum wordt gerealiseerd is te verwachten dat door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woonschepen chemisch afval in het Boterdiep zal komen. Door de versnelde wateraanvoer in het Boterdiep door de zuigkracht van het gemaal is schade aan de woonboten op de geplande woonbotenlocatie te verwachten . Hierdoor zal door reparatiewerkzaamheden het Boterdiep extra chemisch worden vervuild.
Naast chemische watervervuiling zal door lichtvervuiling en geluidsprikkels de ecologische zone verder worden aangetast. Ook rookgassen door verwarming van de geplande woonboten zullen door de westenwind neerstrijken in de Boterdiepzone.
Door het willen creëren van een stedelijk milieu (een prikkelrijke omgeving) zeer dicht tegen de Boterdiepzone bij Beijum zullen negatieve effecten ontstaan voor het dierlijke- en plantaardige leven in de ecologische zone bij Beijum.
De Boterdiepzone in Beijum staat algemeen bekend om zijn planten- en diersoortenrijkdom. (zijn hoge natuurwaarden) Er komen bijvoorbeeld diverse vogels voor die op de rode lijst staan en er leven vleermuizen en amfibieën die nu nog kunnen ongestoord kunnen leven. Ook zijn er zeldzame planten te vinden zoals orchideeën. Verwacht wordt dat de soortenrijkdom in dit deel van de stedelijke ecologische zone (Boterdiepzone) sterk zal afnemen. Het aantasten van het leefgebied van beschermde planten en dieren waardoor deze schade zullen oplopen of zullen verdwijnen zal in strijd zijn met de Flora en Fauna Wet.
In een verschenen rapport van de provincie Groningen (jan 2007) met de titel “”De toestand van Natuur en Landschap 2006 in de Provincie Groningen” wordt beschreven dat het met de soortenrijkdom aan flora en fauna karig bedeeld is in de stad Groningen en. In de Boterdiepzone is deze soortenrijkdom nog wel te vinden. Verder is dit woonschepenplan ook in strijd met de Doelsoortennota van de gemeente Groningen waarin staat dat er geprobeerd moet worden om zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren te krijgen in de stad Groningen .
Ook is het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum in strijd met de uitgangspunten van de gemeentelijke nota “De levende stad” die een aanzet geeft voor een stedelijke ecologisch beleid. Hierin wordt o.a vermeld dat voor het goed functioneren van een stedelijke ecologische structuur er sprake moet zijn van onderlinge samenhang en van een relatie met het landschap buiten de stad.

Tenslotte zal bij realisering van de woonbotenlocatie veel onrust worden veroorzaakt. Zo is bekend geworden dat een lange damwand is gepland. Bij het uitvoeren van deze wand zal door heien veel geluidsoverlast worden veroorzaakt. Deze werkzaamheden en andere activiteiten zullen plaats vinden direct naast de ecologische zone.

Milieuschade:
Sedert 1 januari 2005 voldoet u niet aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) waarin landelijk is bepaald dat woonboten vanaf 1 januari 2005 moeten zijn aangesloten op riolering.
Inmiddels is bekend geworden dat u van plan bent ongeveer 70 % van uw woonbotenbestand aan te sluiten op riolering. Circa 30% van de woonboten in uw gemeente wilt u aansluiten op iba’s hetgeen goedkope producten zijn die niet voldoen aan de Wvo. Dat iba’s niet voldoen aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is aangetoond door het waterschap Noorderzijlvest. In het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum waren namelijk iba’s gepland. Het waterschap heeft derhalve als voorwaarde gesteld dat de geplande woonboten in het Boterdiep bij Beijum moeten worden aangesloten op riolering omdat dan voldaan wordt aan de Wvo.
Tal van de circa 70% woonboten op bestaande ligplaatsen zijn nog steeds niet aangesloten op riolering. Op 30% van het bestaande ligplaatsenbestand zal niet worden voldaan aan de Wvo omdat woonboten op deze plekken worden aangesloten op goedkope iba’s Derhalve zal milieuschade op deze ligplaatsen worden gecontinueerd. Gelden die noodzakelijk zijn om wel te voldoen aan de Wvo op bestaande ligplaatsen wilt u nu investeren in uitbreiding van ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum.
Daarom stel ik u hierbij aansprakelijk voor het niet voldoen aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en voor het aanbrengen van milieuschade op bestaande ligplaatsen in de gemeente Groningen..

Belemmering van doorvaart van recreatievaart in het Boterdiep bij Beijum
Daarnaast is het Boterdiep een belangrijke schakel in de recreatievaart die de stad Groningen verbindt met het Noorden van Groningen. (Mareroute) De gemeente Groningen heeft samen met andere gemeentes afgesproken om de vaarrecreatie te bevorderen. Door het willen realiseren van een woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zal de recreatievaart worden gehinderd. Doordat de woonboten bij Beijum niet op een lijn liggen met de woonboten in Zuidwolde zal een ruimte voor wisseling moeten worden gecreëerd. De recreatievaartuigen zullen moeten wachten en het is niet ondenkbeeldig dat ongelukken bij het wisselen zullen plaatsvinden.

Aantasting van de recreatieve functie van de Boterdiepzone van Beijum
Veel bewoners van Beijum ervaren het groene karakter van hun wijk en haar landelijke/landschappelijke uitstraling als een van de basiskwaliteiten van het wonen in Beijum. De Boterdiepzone aan de westkant van Beijum is een intensief gebruikt recreatiegebied waarin veel mensen in West Beijum en omgeving in hun vrije tijd recreëren en tot zichzelf kunnen komen Wanneer aan deze westkant van Beijum ligplaatsen worden gerealiseerd zullen de natuurlijke en ruimtelijke kwaliteiten bij de stedelijke ecologische structuur (de Boterdiepzone) ernstig worden aangetast en zal een stedelijk milieu worden gecreëerd dat doorloopt tot het dorp Zuidwolde.
Tevens zal door het creëren van een stedelijk milieu het dorpsaanzicht van Zuidwolde ernstig worden geschaad en zal Zuidwolde a.h.w. aan de stad Groningen worden gekoppeld.

In strijd met het bestemmingsplan Beijum waarin wordt gesteld dat het dorp Zuidwolde een eigen identiteit zal moeten behouden
Het creëren van een woonschepenlocatie in het Boterdiep t.h.v. Beijum is in strijd met het bestemmingsplan Beijum. Hierin wordt in hoofdstuk 5, Programma van eisen, sub 5.2.5 vermeld dat een groenzone langs het Boterdiep is gepland van 8,8 ha, zodanig dat het dorp Zuidwolde een eigen identiteit behoudt.
Concreet betekent het dat er een strook van ca. 100 meter breed langs het Boterdiep, over een lengte van ruim 800 meter, groenzone moet blijven. Tussen de meeste woningen en het Boterdiep aan de oostkant van het Boterdiep in Beijum is ca.60 meter groenzone gecreëerd. Deze groene strook is momenteel al te smal om recht te doen aan het buitengebied tussen Groningen en Zuidwolde. Wanneer aan de westkant van het Boterdiep een woonbotenlocatie zal worden gerealiseerd zal het buitengebied tussen de stad Groningen en Zuidwolde verder worden aangetast en zal de woonbotenlocatie de identiteit van het dorp Zuidwolde aantasten.
Door het plaatsen van lantaarnpalen bij de woonschepenlocatie en door de verlichting in en bij de geplande woonboten zal het buitengebied tussen de stad Groningen en Zuidwolde door lichtschade ook ’s nachts worden aangetast. Hierdoor zal de identiteit van het dorp Zuidwolde verder worden aangetast.

Vervuiling van de horizon van de polder de Koningslaagte, gezien vanuit de wijk Beijum, over een totale lengte van ruim 400 meter
Wanneer de woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zal worden gerealiseerd zal hierdoor de horizon van de polder de Koningslaagte, gezien vanuit Beijum, over een lengte van ruim 400 meter ernstig worden vervuild. De horizon van een van de oudste cultuurlandschappen van West Europa, gezien vanuit de woonwijk Beijum, wordt hierdoor aangetast. De horizon van de Koningslaagte zal nog eens extra worden vervuild door de lage ligging van de polder Beijum ten opzichte van het Boterdiep.
De Koningslaagte behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en wordt wettelijk beschermd. Door de ernstige horizonvervuiling zal het typische Groninger polderlandschap landschap met zijn groene, open en ruime karakter, wat benadrukt wordt door een markante poldermolen, in haar essentie worden aangetast. Dit polderlandschap markeert ter plekke de grens tussen stad en ommeland en vormt tevens een groene grens tussen de stad Groningen en het dorp Zuidwolde.
Met de uitvoering van het woonschepenplan handelt u tevens in strijd met de uitgangspunten in de nota “De levende stad”. Hierin staat dat er een relatie moet zijn met het bestaande landschap buiten de stad.
Verder kan worden gewezen op het feit dat er geen landelijke welstand is voor woonboten. Hierdoor zal de horizon van de Koningslaagte, gezien vanuit Beijum, in de nabije toekomst door o.a. ongelimiteerde opbouw, aanbouw van schuurtjes en het verven van woonarken in diverse kleuren nog ernstiger worden vervuild.

Lichtvervuiling
Na realisering van het woonbotenplan zal er in en bij het Boterdiep bij Beijum door plaatsing van lantaarnpalen bij de woonschepenlocatie en door de verlichting in de woonschepen zelf lichtvervuiling ontstaan over een lengte van ruim 400 meter. Deze lichtvervuiling vindt plaats tegen de stedelijke ecologische structuur: De Boterdiepzone. Verder markeert dit gebied de grens tussen de stad en Ommeland. Het is ook het overgangsgebied van de stad Groningen naar het dorp Zuidwolde en daarom zal lichtvervuiling de identiteit van het dorp Zuidwolde aantasten.

Aantasting van de molenbiotoop (omgeving van de molen) van de molen Het Witte Lam en mogelijke beschadiging van de poldermolen “t Witte Lam” (beschermd monument).
Deze poldermolen is onlangs gerestaureerd en heeft volgens de Molenstichting Hunsingo e.o. een functie: water uit de polder de Koningslaagte te pompen in het Boterdiep. De Koningslaagte behoort tot de Ecologische Hoofd Structuur van Nederland en is beschermd gebied.
In het concept van het woonschepenplan van de gemeente Groningen blijkt dat het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum geen rekening houdt met een geschikte omgeving voor de poldermolen het Witte Lam die in een open gebied staat. Er is zelfs sprake van een bedreiging van de poldermolen “Het Witte Lam” die een monument is in de zin van de Monumentenwet. Woonboten en de bebouwing, beplanting en geparkeerde auto’s eromheen vormen een windbelemmering voor de poldermolen. Voor een poldermolen is het essentieel dat hij in een ongestoorde stroming staat. Wanneer er in het veld van aanstroom obstakels staan, ontstaat turbulentie die een negatieve uitwerking zal hebben en die de molen zelfs kunnen beschadigen. Overigens bestaat er geen landelijke welstand voor woonboten en daarom kunnen de woonboten hoger worden.
Verder zal door de woonboten in het Boterdiep dicht bij de poldermolen volgens bovenstaande Molenstichting de uitstroom van water in het gedrang komen. Dit kan negatieve effecten hebben op het functioneren van de poldermolen en zal negatieve effecten kunnen hebben op de ontwatering van De Koningslaagte
De Molenstichting Hunsingo e.o. vindt het volstrekt ontoelaatbaar dat woonboten worden toegelaten in het Boterdiep bij Beijum omdat de molenbiotoop wordt aangetast. In een aangetekende brief op 27 april 2006 naar het College van B en W van Groningen zijn door de Molenstichting Hunsingo e.o. bovenstaande bezwaren kenbaar gemaakt aan het College van B en W in Groningen.
Inmiddels is ook bekend geworden dat volgens de biotoopformule toegepast op poldermolens de woonboten volgens plan te dicht bij de poldermolen zullen komen te liggen. De uitkomst van de biotoopformule voor poldermolens bevestigt de negatieve consequenties voor het functioneren van de poldermolen Het Witte Lam. De uitkomst van de biotoopformule geeft aan dat voor een goed functioneren van de poldermolen 187,6 meter rond de poldermolen “Het Witte Lam” geen obstakels mogen komen.
Wanneer u een woonbotenlocatie realiseert in het Boterdiep bij Beijum zult u verantwoordelijk zijn voor het aantasten van de molenbiotoop en het mogelijk beschadigen van de poldermolen Het Witte Lam die een monument is in de zin van de Monumentenwet.

In strijd met POP
Het ligplaatsenplan is ook in strijd met provinciaal beleid POP (Provinciaal Omgevings Plan) Volgens het concept POP 2 moet er voorkomen worden dat er een “harde” scheiding ontstaat tussen het stedelijk milieu en het platteland. Het gebied waar de woonboten zijn gepland wordt aangemerkt als landbouwgebied. Visueel en ruimtelijk maakt de polder “Het Witte Lam” deel uit van de Koningslaagte die weer deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De polder “Het Witte Lam” vloeit als het ware harmonisch over via de historische poldermolen en het historische Boterdiep in de stedelijke ecologische structuur van Groningen. Een lange rij woonboten met toebehoren passen derhalve geenszins in dit concept.

Planschade
Onvoldoende garantie voor vrije doorstroming van water en mogelijke waterschade:
Wanneer u het woonschepenplan realiseert, stel ik u hierbij vanaf het moment dat het plan is uitgevoerd volledig aansprakelijk voor alle waterschade door voorziene- en onvoorziene factoren op de korte- en lange termijn die betrekking hebben op de aanwezigheid van een woonschepenlocatie dichtbij het gemaal “Stad en Lande” in het Boterdiep bij Beijum.
Wanneer er waterschade wordt aangebracht aan de woning (adres…) als gevolg van een dijkbreuk bij (extreem) hoog water zal ik u hiervoor volledig aansprakelijk stellen. Ook waterschade aangebracht aan de woning (adres…) als gevolg van kwelwater en waterschade welke door een andere oorzaak ontstaat en die verband houdt met de aanwezigheid van een woonschepenlocatie in het Boterdiep bij Beijum, is volledig voor uw rekening.

Horizonvervuiling:
De horizon van de polder “de Koningslaagte” gezien vanuit Beijum zal over een lengte van ruim 400 meter worden vervuild wanneer het plan wordt uitgevoerd.
Woningen die direct gelegen zijn aan het Boterdiep zullen schade lijden vanwege ernstige horizonvervuiling tegen de Koningslaagte. Woningen die vrij laag in de polder liggen zullen nog ernstiger schade ondervinden omdat de woonboten door hun opbouwhoogte vanuit het perspectief van de laag gelegen woningen nog groter lijken dan ze al zijn.
De woning (adres….) zal bij realisatie van het woonschepenplan in economische waarde dalen. Daarom zal tegen de tijd dat het plan realiteit zal worden een verzoek worden ingediend tot planschadevergoeding.
Lichtvervuiling:
Wanneer het woonschepenplan zal worden uitgevoerd zal er lichtschade ontstaan over een lengte van ruim 400 meter in een uniek gebied dat de overgang markeert tussen stad en ommeland. De woning (adres….) zal bij realisatie van het woonschepenplan in economische waarde dalen Daarom zal tegen de tijd dat het plan realiteit zal worden een verzoek worden ingediend tot planschadevergoeding.

Alternatieve ligplaatsen voor woonboten in Meerstad en de Scandinavische havens
Door de leden van het Boterdiepcomité is een voorstel gedaan om in plaats van ligplaatsen te creëren in het Boterdiep bij Beijum, ligplaatsen te realiseren in de nieuw te bouwen wijk Meerstad.
Een ander alternatief dat leden van het Boterdiepcomité aan u heeft aangereikt zijn de Scandinavische havens. Dit voorstel is door u in de persoon van wethouder de Vries direct van tafel geveegd omdat er langs de Scandinavische havens een weg loopt en omdat een wijziging van het bestemmingsplan te lang zou duren.
Ook zijn door de PvdA fractie alternatieven ligplaatslocaties aangegeven. Deze zijn door u verworpen.


Last but not least. Het is zeer merkwaardig dat er voor het uitbreidingsbesluit op 21 december 2005 totaal geen communicatie heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de direct belanghebbenden in West Beijum. Gezien de grote consequenties voor het aanleggen van een woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zou verwacht mogen worden dat er in ieder geval algemene informatie zou zijn verstrekt omtrent het woonschepenplan aan de direct omwonenden.

Onjuiste belangenafweging
Met nadruk wil ik vermelden dat uw voornemen om 8 tot 10 ligplaatsen te realiseren voor woonboten in het Boterdiep bij Beijum de belangen van veel bewoners in Beijum in uw gemeente en de belangen van veel bewoners in het dorp Zuidwolde in de gemeente Bedum zal schaden.

Uit bovenstaande gronden van mijn bezwaren is te concluderen dat u bij het nemen van het besluit een ligplaatsenplan te realiseren in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde onjuiste informatie heeft verkregen en dat u onvoldoende kennis heeft vergaard over de relevante feiten en af te wegen belangen. Dit is in strijd met art. 3:1 Awb (Algemene wet bestuursrecht). In dit kader kan ook worden vermeld dat tijdens een handtekeningen actie in het voorjaar van 2006 in korte tijd meer dan 1000 handtekeningen zijn opgehaald in Beijum in uw gemeente en in het dorp Zuidwolde in de gemeente Bedum tegen de uitbreiding van ligplaatsen in het Boterdiep t.h.v. Beijum. In juni 2006 is door het Boterdiepcomité en Plaatselijk Belang Zuidwolde een petitie met deze handtekeningen aangeboden aan de gemeente Groningen.

Ik verzoek u daarom op grond van bovenstaande af te zien van het ligplaatsenplan in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde zoals is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Tevens verzoek ik u om geen vrijstelling te verlenen volgens de artikel 19 WRO procedure voor de ligplaatsen in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde.

Hoogachtend

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.

Handtekening


Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.

HandtekeningLabels:

 
Hit Counter
Free Counter