Wednesday, December 03, 2008

GOED NIEUWS!!! 03-12-2008
GEEN WOONBOTEN IN BOTERDIEP BEIJUM!!!!!!!!!

Het Boterdiep Beijum blijft woonbotenvrij!!
Zo bleek vanmiddag tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en wonen.
Zowel Plaatselijk Belang Zuidwolde als het Boterdiepcomité hebben tijdens deze vergadering ingesproken (de tekst van het Boterdiepcomité vindt u aansluitend ook ter info op onze blogspot). En tijdens de vergadering is besloten dat het plan om woonboten te plaatsen in het Boterdiep te Beijum volledig van de baan is!!!

Voor het zover was heeft het Boterdiepcomité diverse malen gesproken met verschillende partijen. De PvdA, de CU en het CDA hadden al langere tijd bedenkingen tegen het plan, maar hadden daarmee nog geen meerderheid. Inmiddels is een brief door hen opgesteld met hun bezwaren en ook ondertekend door Student en Stad en de VVD. Tijdens de vergadering bleek een overgrote meerderheid tegen het plan en is besloten dat het plan niet doorgaat!!!

Ook het Waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs middels een brief aangegeven grote bezwaren te hebben tegen plaatsing van woonboten in het Boterdiep te Beijum.

In april en mei van dit jaar hebben Plaatselijk Belang Zuiwolde, gemeente Bedum, de BOB en de Molenstichting Hunsingo. Ook velen van u (honderden) hebben persoonlijk uw zienswijze kenbaar gemaakt tegen het woonbotenplan. Ook dit heeft zeker meegewogen in de besluitvorming is onze overtuiging.
Via deze weg willen we ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingespannen tijdens de afgelopen 3 jaar om het Boterdiep bij Beijum woonboten vrij te houden van harte bedanken.

Mede dank zij u en uw handtekeningen is het gelukt!!

Nogmaals: Iedereen van harte bedankt!!!

Deze blogspot blijft nog even in de lucht en zullen wij daarna opheffen.

Inspreektekst Boterdiepcomité Raadscommissie Ruimte en Wonen
3 december 2008

Geachte voorzitter,

Namens het Boterdiepcomité breng ik graag onze bezwaren rond plannen voor ligplaatsen voor woonschepen in het Boterdiep nogmaals onder uw aandacht.

Drie jaar geleden kregen bewoners van Beijum lucht van plannen voor ligplaatsen voor woonarken in het Boterdiep. Zoals u nog weet liep de bevolking van Beijum daartegen te hoop omdat men vreesde dat het leefklimaat van het parklandschap en het aangrenzend beschermd natuurgebied, zowel voor mens als dier, te niet zou worden gedaan met uitvoering van die plannen.
Spontaan ondertekenden ruim 1000 bewoners uit Beijum en Zuidwolde een pamflet waarin werd opgeroepen af te zien van plannen voor woonschepen in het Boterdiep.
Even spontaan is namens deze 1000 bewoners het Boterdiepcomité opgericht die u destijds deze handtekeningen in de raadscommissie heeft aangeboden.

In gesprekken met raadsfracties van de gemeente Groningen, met bewoners van Zuidwolde, het Waterschap, de Provincie Groningen, de Molenstichting, afgevaardigden van natuurbeheerorganisaties, Bewonersoverleg Beijum, in niet in de laatste plaats natuurlijk de Raad en het College van de Gemeente Groningen, zijn veel bezwaren genoemd die uiteenlopen van problemen met de waterhuishouding, rond beheer van het natuurlijk leefklimaat, rond verkeersveiligheid, hindering in functioneren van de beschermde watermolen en hindering in het voornamelijk recreatief scheepvaartverkeer. Deze bezwaren hebben u allen bereikt.

Hoewel wij als comité al deze bezwaren onderschrijven en het College haar standpunt inmiddels heeft aangepast in een gewijzigd voorstel, wil ik desondanks hier de bezwaren van het Boterdiepcomité nog eens memoreren omdat deze bezwaren van kracht blijven, ongeacht het aantal ligplaatsen.
Samengevat zijn de bezwaren, zoals aangegeven in de u toegestuurde zienswijze:
- aantasting van de recreatieve voorziening van het aangrenzend gebied
- aantasting van de ecologische zone in het aangrenzend gebied
- aantasting van de groene bufferzone als scheiding tussen stad en ommeland
- aantasting van de zo te noemen ‘zwarte zone’ door plaatsing van lichtmasten
- toename van verrommeling van de groenstrook tussen Hornbach en Zuidwolde
Deze bezwaren, in combinatie met de beperkte ruimte voor veilige verkeersafwikkeling, waterafvoer en vrije doorvaart, geeft naar ons idee onvoldoende mogelijkheden voor uitvoering van het plan.
Daarnaast is volgens ons de balans in enerzijds de hoogte van de inmiddels noodzakelijke investeringen en anderzijds het minimale resultaat van verlichting van druk op de wachtlijst voor ligplaatsen met het gewijzigde plan nog meer uit balans geraakt.

De Raad heeft destijds ingestemd met een onderzoek naar mogelijke locaties voor ligplaatsen. Wij onderkennen de wens van het Woonschepencomité voor inlossing van de belofte voor nieuwe ligplaatslocaties. Desondanks vragen wij deze Raadscommissie het voorstel van B&W nog eens scherp te heroverwegen en gebruik te maken van alternatieve locaties zoals Meerstad en nieuwe mogelijkheden in het Hoendiep.
Ongeacht uw advies willen we hier ook eens genoemd hebben dat wij ons zowel door u als door de Wethouder serieus genomen voelen als gesprekspartner. Wij gaan dan ook uit van een overwogen en wijs advies.

Ik dank u voor uw aandacht.

Friday, May 16, 2008


NEE

GEEN WOONBOTEN BOTERDIEPZONE BEIJUM!!!

Wednesday, April 23, 2008

ACTUEEL NIEUWS BOTERDIEPCOMITE

Nieuws april 2008Aan alle bewoners van Beijum en Zuidwolde die de Boterdiepzone een warm hart toe dragen,

In 2006 is het Boterdiepcomité opgericht vanwege het plan van de gemeente Groningen om 8 tot 10 ligplaatsen voor woonboten te realiseren in het Boterdiep bij Beijum tussen Hornbach en Zuidwolde langs de ecologische zone (Boterdiepzone)

Over dit plan en de voortgang hebben wij u al diverse keren geïnformeerd o.a. via de pers en met folders. Zo hebben wij u in het voorjaar van 2006 benaderd voor een handtekeningenactie. In juni 2006 hebben wij ruim 1000 handtekeningen tegen het woonbotenplan overhandigd aan de gemeente Groningen.

De handtekeningactie heeft niet geholpen!
Nu: bijna 2½ jaar later is de eerste fase bereikt waarin u formeel kunt zeggen wat u van het ligplaatsenplan in het Boterdiep bij Beijum vindt. Er is een concept-bestemmingsplan waarin de ligplaatsen zijn opgenomen gepubliceerd. U kunt nu uw zienswijze daarover kenbaar maken.

De zienswijze van het Boterdiepcomité is inmiddels al verzonden naar het College en de Raadsfracties.

Hierbij vragen wij u om de zienswijze van het Boterdiepcomité te bekrachtigen door middel van het ondertekenen van een brief waarin op hoofdlijnen de zienswijze is weergegeven. We hebben 2 voorbeelden gemaakt van een zienswijze die u kunt tekenen: een korte en een uitgebreide versie. . Deze staan na dit bericht op de site: Het zijn standaarden die u zelf naar uw situatie kunt aanpassen.
Deze brief kan worden gestuurd, in de bus worden gedaan of worden ingeleverd voor 20 mei bij de volgende contactpersonen van het Boterdiepcomité:

Wil Mazeland en Clary Bezemer, Hiddemaheerd 95B
Marijke de Boer, Groningerweg 46
Ted van Gemert, Hiddemaheerd 47
Andre Geerdink, Hiddemaheerd 100
Alies Middel, Hiddemaheerd 99
Gerda Huisman, Hiddemaheerd 46
Yvonne Scholtens, Hiddemaheerd 45
Wim en Yvonne de Lange, Bekemaheerd 144

Heeft u vragen over onze bezwaarpunten dan kunt u bij bovengenoemde contactpersonen een toelichting krijgen op de bezwaren tegen het ligplaatsenplan in het Boterdiep bij Beijum.
Ook kunt u reageren per mail:
boterdiep.geen.woonboten@gmail.com

Op 20 mei zal er een inspraakbijeenkomst zijn en zullen wij als Boterdiepcomité uw brieven overhandigen aan de gemeente Groningen .
Wij hopen dat velen van u de brief zullen ondertekenen zodat de leefbaarheid in West Beijum en bij Zuidwolde zal worden gecontinueerd.
Het zetten van een handtekening heeft voor u geen juridische of financiële consequenties.


Met vriendelijke groet,

het Boterdiepcomité


Labels:

Verkorte Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan

Groningen

Aan het College van B en W van Groningen,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het willen realiseren van ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep bij Beijum zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Ook maak ik bezwaar tegen het versneld willen realiseren van de ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum door middel van een zgn. artikel 19 procedure.

De gronden van mijn bezwaren zijn:

1. Ik vind het onrechtvaardig dat de gemeente Groningen tenminste € 70.000 wil subsidiëren per ligplaats. In het Boterdiep bij Beijum overweegt ze zelfs extra subsidie te verlenen. Hoeveel subsidie heeft de gemeente over wanneer een woning wordt gekocht?

2. Ik vind het onaanvaardbaar dat de gemeente Groningen al vanaf 2005 milieuschade op ligplaatsen voor woonboten aanbrengt en voordat ze de sanering van ligplaatsen op orde heeft al weer bezig is de ligplaatsen voor woonboten uit te breiden.

3. Ik ben tegen het willen realiseren van een gevaarlijke verkeerssituatie op de Groningerweg.

4. Ik ben voor het behoud van de Boterdiepzone en tegen het willen afbreken van een gebied met veel bijzondere natuur (planten en dieren).Ik ben er voorstander van dat de Boterdiepzone een gebied blijft waarin rustig kan worden ontspannen.

5. Ik ben tegen de verrommeling van het polderlandschap bij de Boterdiepzone

6. Ik vind dat de gemeente Groningen een slechte belangenafweging heeft gemaakt. Ze vindt het veel belangrijker om voor een kapitaal 8 tot 10 ligplaatsen voor woonboten te realiseren dan rekening te houden met de belangen van veel mensen in de wijk Beijum en het dorp Zuidwolde

7. Ik vind dat het gebruik van de art.19 procedure ten onrechte vooruitloopt op de besluitvorming in de Raad. Ik vind dat B en W proberen een politiek van voldongen feiten te voeren en discussie uit de weg gaan.

Ik verzoek u daarom om geen ligplaatsen voor woonboten te realiseren in het Boterdiep bij Beijum en om af te zien van een versnelde artikel 19 procedure.

Hoogachtend

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Datum:
Handtekening
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Datum:
Handtekening

Labels:

Voorbeeld uitgebreide zienswijze voorontwerp bestemmingsplan
(aan te passen aan eigen situatie)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Groningen
P/a dienst RO/EZ afd. Projecten
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Groningen, .. april 2008

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater

Geacht College

Ik teken bij u bezwaar aan tegen het ligplaatsenplan voor woonboten in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Openbaar Vaarwater voor de ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde volgens de artikel 19 WRO procedure.

De gronden van mijn bezwaren zijn:

Onrechtvaardig
Het is opmerkelijk en onrechtvaardig dat u gemiddeld € 70.000,- subsidieert per ligplaats die gekoppeld is aan een woonboot en die bij verkoop van de woonboot meegaat met de eigenaar. Voor een ligplaats in het Boterdiep bij Beijum wilt u zelfs extra geld investeren en dus extra subsidie verlenen. Wanneer een vaste wal bewoner echter een woning wil kopen wordt door u geen subsidie verleend.

Geen garantie voor vrije doorstroming van water.
Het Boterdiep is een afwateringskanaal. Het gemaal “Stad en Lande” is gebouwd op een laag punt in de provincie Groningen. Te verwachten is dat door aardgaswinning de bodemdaling in deze omgeving de komende decennia zal blijven toenemen. Het grondwaterpeil zal hierdoor blijven stijgen. Er zal dus de komende decennia meer water moeten worden weggepompt door het gemaal. De woonbotenlocatie met een totale lengte van ruim 400 meter (inclusief de vereiste afstanden en wisselingsruimte) is gepland aan de westoever van het Boterdiep bij Beijum in de directe omgeving van het gemaal “Stad en Lande”. Het Boterdiep is ter plekke in vergelijking met het Boterdiep bij voormalig Tuinland en bij de ligplaatsen voor woonboten in Zuidwolde smaller. De geplande woonboten in het Boterdiep bij Beijum zullen daardoor waarschijnlijk een belemmering gaan vormen voor de vrije doorstroming van het water wanneer het gemaal eenmaal in werking is getreden.
Verwacht wordt dat hierdoor veel kwelwater zal ontstaan in het laaggelegen gebied aan de Hiddemaheerd waar houtskeletbouwwoningen staan. Mogelijk zal dit kwelwater een negatieve invloed hebben op deze woningen.
Verder zijn er grote verschillen in waterstand in het Boterdiep bij Beijum. Bij hoog water kan dit mogelijke leiden tot overstromingen wanneer in het Boterdiep bij Beijum een woonbotenlocatie is gerealiseerd.
Gezien de lastige locatie waar de woonboten zijn gepland en mogelijke negatieve consequenties voor de aanliggende woningen (m.n. de houtskeletbouwwoningen die dicht tegen het Boterdiep aan liggen en laag in de polder zijn gelegen ), wil ik een tweede onderzoek naar de mogelijkheden voor het creëren van ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum ( second opinion) Daarbij denk ik aan onderzoek van een onafhankelijke onderzoeksinstantie.
Wanneer u toch een woonbotenlocatie inricht in het Boterdiep bij Beijum zult u een experiment uitvoeren op met name die woningen die laag in de polder liggen tegen het Boterdiep. O.a. de houtskeletbouwwoningen die dicht bij het Boterdiep gelegen zijn. Bodemdaling en stijging van het grondwaterpeil en de negatieve effecten hiervan zijn reeds door hun bewoners ervaren. Wanneer dit experiment negatief uitpakt, stel ik u hierbij volledig aansprakelijk voor alle waterschade door voorziene- en onvoorziene factoren op de korte- en lange termijn die betrekking hebben op de aanwezigheid van een woonschepenlocatie dichtbij het gemaal “Stad en Lande”in het betrekkelijke smalle Boterdiep bij Beijum.
Wanneer er waterschade wordt aangebracht aan de woning (adres…. ……) als gevolg van een dijkbreuk bij (extreem) hoog water zal ik u hiervoor volledig aansprakelijk stellen. Ook waterschade als gevolg van kwelwater en waterschade welke door een andere oorzaak ontstaat en die verband houdt met de aanwezigheid van een woonschepenlocatie in het betrekkelijk smalle Boterdiep bij Beijum dicht bij een gemaal, is voor uw rekening.

Onjuiste weergave van de werkelijkheid door de dienst ROEZ
Uit nader onderzoek is gebleken dat de ambtenaren van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen aan verantwoordelijke politici en aan de omwonenden van het Boterdiep ter hoogte van Beijum een schetsontwerp hebben gegeven van de mogelijke woonbotenlocatie voor het Boterdiep bij Beijum waarin de werkelijkheid vertekend wordt weergegeven. Op basis van onder meer deze foutieve informatie is 21 december 2005 door de gemeenteraad van Groningen het uitbreidingsbesluit aangenomen voor woonboten m.b.t. de 10 ligplaatsen in het Boterdiep.
Door dhr. Pauwelussen is een gecorrigeerd schetsontwerp gemaakt op basis van de gegevens van de dienst ROEZ van de gemeente Groningen. Er zijn twee versies schetsen gemaakt: een maatloze- en een schets met maten erop. Er zijn schetsen gemaakt van het Boterdiep ten Zuiden en het Boterdiep ten Noorden van de poldermolen. Deze schetsen zijn gemaakt op basis van eigen schetsen en bij de tekenkamer van het waterschap Noorderzijlvest. De medewerkers van het waterschap Noorderzijlvest hebben de gegevens verstrekt. Deze schetsen zijn reproduceerbaar en kunnen in elke willekeurige tekenkamer worden gemaakt en zijn daarom controleerbaar.
Uit het onderzoek van dhr. Pauwelussen blijkt dat op het schetsontwerp van de ROEZ de woonboten allemaal te kort en te smal zijn getekend. De 6 boten zijn links van de poldermolen 18 meter langer en rechts van de molen 7,5 meter langer. In totaal zijn ze dus 25,5 meter langer. Dat is de lengte van een complete woonboot die door ROEZ vertekend wordt. In de doorsnede is de boot 60 cm. te smal getekend. De hoogte klopt wel redelijk
De breedte van het Boterdiep ten Zuiden van de poldermolen “Het witte lam” is 18 meter. De breedte van het Boterdiep ten Noorden van de poldermolen is 15 meter. De ROEZ heeft geen onderscheid gemaakt in breedtes ten Zuiden en ten Noorden van de poldermolen en gaat in haar schets uit van een breedte van 25 meter. Hier wordt dus respectievelijk 7 meter en 10 meter vertekend door de dienst ROEZ.
Op grond van bovenstaande foutieve gegevens, aangeleverd door de dienst ROEZ van de gemeente Groningen had op 21 december 2005 door de gemeenteraad van Groningen geen besluit genomen kunnen worden m.b.t. mogelijk 10 ligplaatsen in het Boterdiep ter hoogte van Beijum.
Bovenstaande informatie is samen met de inspreektekst van het Boterdiepcomité bij de Raadscie. voor Ruimte en Wonen op 7 jan. 07 naar de Raadsfracties gemaild en op 21 jan 07 naar het College gemaild.

Onveilige verkeerssituatie op de Groningerweg
Wanneer het woonbotenplan wordt uitgevoerd zal op de smalle Groningerweg (een ontsluitingsweg met de provinciale weg naar Zuidwolde en Bedum waar veel gebruik van wordt gemaakt) een gevaarlijke, onoverzichtelijke situatie worden gecreëerd door parkeerhavens met auto’s, afvalcontainers en hagen. Deze situatie zal gevaarlijk zijn voor zowel fietsverkeer (veel scholieren uit Zuidwolde en Bedum e.o.) als het autoverkeer.Ook zullen hulpverleningsdiensten minder snel hun diensten kunnen verlenen. Verder zullen waarschijnlijk op den duur in de smalle berm tussen de oever en het fietspad bergingen worden gecreëerd waardoor de onoverzichtelijkheid en dus de kans op ongelukken extra zal toenemen.
Het woonschepenplan voor het Boterdiep bij Beijum staat daarom haaks op het provinciaal beleid om het aantal verkeersongelukken terug te dringen in de komende jaren.

Aantasting van een deel van de stedelijke ecologische structuur (Boterdiepzone):
Wanneer het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum wordt gerealiseerd is te verwachten dat door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woonschepen chemisch afval in het Boterdiep zal komen. Door de versnelde wateraanvoer in het Boterdiep door de zuigkracht van het gemaal is schade aan de woonboten op de geplande woonbotenlocatie te verwachten . Hierdoor zal door reparatiewerkzaamheden het Boterdiep extra chemisch worden vervuild.
Naast chemische watervervuiling zal door lichtvervuiling en geluidsprikkels de ecologische zone verder worden aangetast. Ook rookgassen door verwarming van de geplande woonboten zullen door de westenwind neerstrijken in de Boterdiepzone.
Door het willen creëren van een stedelijk milieu (een prikkelrijke omgeving) zeer dicht tegen de Boterdiepzone bij Beijum zullen negatieve effecten ontstaan voor het dierlijke- en plantaardige leven in de ecologische zone bij Beijum.
De Boterdiepzone in Beijum staat algemeen bekend om zijn planten- en diersoortenrijkdom. (zijn hoge natuurwaarden) Er komen bijvoorbeeld diverse vogels voor die op de rode lijst staan en er leven vleermuizen en amfibieën die nu nog kunnen ongestoord kunnen leven. Ook zijn er zeldzame planten te vinden zoals orchideeën. Verwacht wordt dat de soortenrijkdom in dit deel van de stedelijke ecologische zone (Boterdiepzone) sterk zal afnemen. Het aantasten van het leefgebied van beschermde planten en dieren waardoor deze schade zullen oplopen of zullen verdwijnen zal in strijd zijn met de Flora en Fauna Wet.
In een verschenen rapport van de provincie Groningen (jan 2007) met de titel “”De toestand van Natuur en Landschap 2006 in de Provincie Groningen” wordt beschreven dat het met de soortenrijkdom aan flora en fauna karig bedeeld is in de stad Groningen en. In de Boterdiepzone is deze soortenrijkdom nog wel te vinden. Verder is dit woonschepenplan ook in strijd met de Doelsoortennota van de gemeente Groningen waarin staat dat er geprobeerd moet worden om zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren te krijgen in de stad Groningen .
Ook is het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum in strijd met de uitgangspunten van de gemeentelijke nota “De levende stad” die een aanzet geeft voor een stedelijke ecologisch beleid. Hierin wordt o.a vermeld dat voor het goed functioneren van een stedelijke ecologische structuur er sprake moet zijn van onderlinge samenhang en van een relatie met het landschap buiten de stad.

Tenslotte zal bij realisering van de woonbotenlocatie veel onrust worden veroorzaakt. Zo is bekend geworden dat een lange damwand is gepland. Bij het uitvoeren van deze wand zal door heien veel geluidsoverlast worden veroorzaakt. Deze werkzaamheden en andere activiteiten zullen plaats vinden direct naast de ecologische zone.

Milieuschade:
Sedert 1 januari 2005 voldoet u niet aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) waarin landelijk is bepaald dat woonboten vanaf 1 januari 2005 moeten zijn aangesloten op riolering.
Inmiddels is bekend geworden dat u van plan bent ongeveer 70 % van uw woonbotenbestand aan te sluiten op riolering. Circa 30% van de woonboten in uw gemeente wilt u aansluiten op iba’s hetgeen goedkope producten zijn die niet voldoen aan de Wvo. Dat iba’s niet voldoen aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is aangetoond door het waterschap Noorderzijlvest. In het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum waren namelijk iba’s gepland. Het waterschap heeft derhalve als voorwaarde gesteld dat de geplande woonboten in het Boterdiep bij Beijum moeten worden aangesloten op riolering omdat dan voldaan wordt aan de Wvo.
Tal van de circa 70% woonboten op bestaande ligplaatsen zijn nog steeds niet aangesloten op riolering. Op 30% van het bestaande ligplaatsenbestand zal niet worden voldaan aan de Wvo omdat woonboten op deze plekken worden aangesloten op goedkope iba’s Derhalve zal milieuschade op deze ligplaatsen worden gecontinueerd. Gelden die noodzakelijk zijn om wel te voldoen aan de Wvo op bestaande ligplaatsen wilt u nu investeren in uitbreiding van ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum.
Daarom stel ik u hierbij aansprakelijk voor het niet voldoen aan de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en voor het aanbrengen van milieuschade op bestaande ligplaatsen in de gemeente Groningen..

Belemmering van doorvaart van recreatievaart in het Boterdiep bij Beijum
Daarnaast is het Boterdiep een belangrijke schakel in de recreatievaart die de stad Groningen verbindt met het Noorden van Groningen. (Mareroute) De gemeente Groningen heeft samen met andere gemeentes afgesproken om de vaarrecreatie te bevorderen. Door het willen realiseren van een woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zal de recreatievaart worden gehinderd. Doordat de woonboten bij Beijum niet op een lijn liggen met de woonboten in Zuidwolde zal een ruimte voor wisseling moeten worden gecreëerd. De recreatievaartuigen zullen moeten wachten en het is niet ondenkbeeldig dat ongelukken bij het wisselen zullen plaatsvinden.

Aantasting van de recreatieve functie van de Boterdiepzone van Beijum
Veel bewoners van Beijum ervaren het groene karakter van hun wijk en haar landelijke/landschappelijke uitstraling als een van de basiskwaliteiten van het wonen in Beijum. De Boterdiepzone aan de westkant van Beijum is een intensief gebruikt recreatiegebied waarin veel mensen in West Beijum en omgeving in hun vrije tijd recreëren en tot zichzelf kunnen komen Wanneer aan deze westkant van Beijum ligplaatsen worden gerealiseerd zullen de natuurlijke en ruimtelijke kwaliteiten bij de stedelijke ecologische structuur (de Boterdiepzone) ernstig worden aangetast en zal een stedelijk milieu worden gecreëerd dat doorloopt tot het dorp Zuidwolde.
Tevens zal door het creëren van een stedelijk milieu het dorpsaanzicht van Zuidwolde ernstig worden geschaad en zal Zuidwolde a.h.w. aan de stad Groningen worden gekoppeld.

In strijd met het bestemmingsplan Beijum waarin wordt gesteld dat het dorp Zuidwolde een eigen identiteit zal moeten behouden
Het creëren van een woonschepenlocatie in het Boterdiep t.h.v. Beijum is in strijd met het bestemmingsplan Beijum. Hierin wordt in hoofdstuk 5, Programma van eisen, sub 5.2.5 vermeld dat een groenzone langs het Boterdiep is gepland van 8,8 ha, zodanig dat het dorp Zuidwolde een eigen identiteit behoudt.
Concreet betekent het dat er een strook van ca. 100 meter breed langs het Boterdiep, over een lengte van ruim 800 meter, groenzone moet blijven. Tussen de meeste woningen en het Boterdiep aan de oostkant van het Boterdiep in Beijum is ca.60 meter groenzone gecreëerd. Deze groene strook is momenteel al te smal om recht te doen aan het buitengebied tussen Groningen en Zuidwolde. Wanneer aan de westkant van het Boterdiep een woonbotenlocatie zal worden gerealiseerd zal het buitengebied tussen de stad Groningen en Zuidwolde verder worden aangetast en zal de woonbotenlocatie de identiteit van het dorp Zuidwolde aantasten.
Door het plaatsen van lantaarnpalen bij de woonschepenlocatie en door de verlichting in en bij de geplande woonboten zal het buitengebied tussen de stad Groningen en Zuidwolde door lichtschade ook ’s nachts worden aangetast. Hierdoor zal de identiteit van het dorp Zuidwolde verder worden aangetast.

Vervuiling van de horizon van de polder de Koningslaagte, gezien vanuit de wijk Beijum, over een totale lengte van ruim 400 meter
Wanneer de woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zal worden gerealiseerd zal hierdoor de horizon van de polder de Koningslaagte, gezien vanuit Beijum, over een lengte van ruim 400 meter ernstig worden vervuild. De horizon van een van de oudste cultuurlandschappen van West Europa, gezien vanuit de woonwijk Beijum, wordt hierdoor aangetast. De horizon van de Koningslaagte zal nog eens extra worden vervuild door de lage ligging van de polder Beijum ten opzichte van het Boterdiep.
De Koningslaagte behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland en wordt wettelijk beschermd. Door de ernstige horizonvervuiling zal het typische Groninger polderlandschap landschap met zijn groene, open en ruime karakter, wat benadrukt wordt door een markante poldermolen, in haar essentie worden aangetast. Dit polderlandschap markeert ter plekke de grens tussen stad en ommeland en vormt tevens een groene grens tussen de stad Groningen en het dorp Zuidwolde.
Met de uitvoering van het woonschepenplan handelt u tevens in strijd met de uitgangspunten in de nota “De levende stad”. Hierin staat dat er een relatie moet zijn met het bestaande landschap buiten de stad.
Verder kan worden gewezen op het feit dat er geen landelijke welstand is voor woonboten. Hierdoor zal de horizon van de Koningslaagte, gezien vanuit Beijum, in de nabije toekomst door o.a. ongelimiteerde opbouw, aanbouw van schuurtjes en het verven van woonarken in diverse kleuren nog ernstiger worden vervuild.

Lichtvervuiling
Na realisering van het woonbotenplan zal er in en bij het Boterdiep bij Beijum door plaatsing van lantaarnpalen bij de woonschepenlocatie en door de verlichting in de woonschepen zelf lichtvervuiling ontstaan over een lengte van ruim 400 meter. Deze lichtvervuiling vindt plaats tegen de stedelijke ecologische structuur: De Boterdiepzone. Verder markeert dit gebied de grens tussen de stad en Ommeland. Het is ook het overgangsgebied van de stad Groningen naar het dorp Zuidwolde en daarom zal lichtvervuiling de identiteit van het dorp Zuidwolde aantasten.

Aantasting van de molenbiotoop (omgeving van de molen) van de molen Het Witte Lam en mogelijke beschadiging van de poldermolen “t Witte Lam” (beschermd monument).
Deze poldermolen is onlangs gerestaureerd en heeft volgens de Molenstichting Hunsingo e.o. een functie: water uit de polder de Koningslaagte te pompen in het Boterdiep. De Koningslaagte behoort tot de Ecologische Hoofd Structuur van Nederland en is beschermd gebied.
In het concept van het woonschepenplan van de gemeente Groningen blijkt dat het woonbotenplan in het Boterdiep bij Beijum geen rekening houdt met een geschikte omgeving voor de poldermolen het Witte Lam die in een open gebied staat. Er is zelfs sprake van een bedreiging van de poldermolen “Het Witte Lam” die een monument is in de zin van de Monumentenwet. Woonboten en de bebouwing, beplanting en geparkeerde auto’s eromheen vormen een windbelemmering voor de poldermolen. Voor een poldermolen is het essentieel dat hij in een ongestoorde stroming staat. Wanneer er in het veld van aanstroom obstakels staan, ontstaat turbulentie die een negatieve uitwerking zal hebben en die de molen zelfs kunnen beschadigen. Overigens bestaat er geen landelijke welstand voor woonboten en daarom kunnen de woonboten hoger worden.
Verder zal door de woonboten in het Boterdiep dicht bij de poldermolen volgens bovenstaande Molenstichting de uitstroom van water in het gedrang komen. Dit kan negatieve effecten hebben op het functioneren van de poldermolen en zal negatieve effecten kunnen hebben op de ontwatering van De Koningslaagte
De Molenstichting Hunsingo e.o. vindt het volstrekt ontoelaatbaar dat woonboten worden toegelaten in het Boterdiep bij Beijum omdat de molenbiotoop wordt aangetast. In een aangetekende brief op 27 april 2006 naar het College van B en W van Groningen zijn door de Molenstichting Hunsingo e.o. bovenstaande bezwaren kenbaar gemaakt aan het College van B en W in Groningen.
Inmiddels is ook bekend geworden dat volgens de biotoopformule toegepast op poldermolens de woonboten volgens plan te dicht bij de poldermolen zullen komen te liggen. De uitkomst van de biotoopformule voor poldermolens bevestigt de negatieve consequenties voor het functioneren van de poldermolen Het Witte Lam. De uitkomst van de biotoopformule geeft aan dat voor een goed functioneren van de poldermolen 187,6 meter rond de poldermolen “Het Witte Lam” geen obstakels mogen komen.
Wanneer u een woonbotenlocatie realiseert in het Boterdiep bij Beijum zult u verantwoordelijk zijn voor het aantasten van de molenbiotoop en het mogelijk beschadigen van de poldermolen Het Witte Lam die een monument is in de zin van de Monumentenwet.

In strijd met POP
Het ligplaatsenplan is ook in strijd met provinciaal beleid POP (Provinciaal Omgevings Plan) Volgens het concept POP 2 moet er voorkomen worden dat er een “harde” scheiding ontstaat tussen het stedelijk milieu en het platteland. Het gebied waar de woonboten zijn gepland wordt aangemerkt als landbouwgebied. Visueel en ruimtelijk maakt de polder “Het Witte Lam” deel uit van de Koningslaagte die weer deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur van Nederland. De polder “Het Witte Lam” vloeit als het ware harmonisch over via de historische poldermolen en het historische Boterdiep in de stedelijke ecologische structuur van Groningen. Een lange rij woonboten met toebehoren passen derhalve geenszins in dit concept.

Planschade
Onvoldoende garantie voor vrije doorstroming van water en mogelijke waterschade:
Wanneer u het woonschepenplan realiseert, stel ik u hierbij vanaf het moment dat het plan is uitgevoerd volledig aansprakelijk voor alle waterschade door voorziene- en onvoorziene factoren op de korte- en lange termijn die betrekking hebben op de aanwezigheid van een woonschepenlocatie dichtbij het gemaal “Stad en Lande” in het Boterdiep bij Beijum.
Wanneer er waterschade wordt aangebracht aan de woning (adres…) als gevolg van een dijkbreuk bij (extreem) hoog water zal ik u hiervoor volledig aansprakelijk stellen. Ook waterschade aangebracht aan de woning (adres…) als gevolg van kwelwater en waterschade welke door een andere oorzaak ontstaat en die verband houdt met de aanwezigheid van een woonschepenlocatie in het Boterdiep bij Beijum, is volledig voor uw rekening.

Horizonvervuiling:
De horizon van de polder “de Koningslaagte” gezien vanuit Beijum zal over een lengte van ruim 400 meter worden vervuild wanneer het plan wordt uitgevoerd.
Woningen die direct gelegen zijn aan het Boterdiep zullen schade lijden vanwege ernstige horizonvervuiling tegen de Koningslaagte. Woningen die vrij laag in de polder liggen zullen nog ernstiger schade ondervinden omdat de woonboten door hun opbouwhoogte vanuit het perspectief van de laag gelegen woningen nog groter lijken dan ze al zijn.
De woning (adres….) zal bij realisatie van het woonschepenplan in economische waarde dalen. Daarom zal tegen de tijd dat het plan realiteit zal worden een verzoek worden ingediend tot planschadevergoeding.
Lichtvervuiling:
Wanneer het woonschepenplan zal worden uitgevoerd zal er lichtschade ontstaan over een lengte van ruim 400 meter in een uniek gebied dat de overgang markeert tussen stad en ommeland. De woning (adres….) zal bij realisatie van het woonschepenplan in economische waarde dalen Daarom zal tegen de tijd dat het plan realiteit zal worden een verzoek worden ingediend tot planschadevergoeding.

Alternatieve ligplaatsen voor woonboten in Meerstad en de Scandinavische havens
Door de leden van het Boterdiepcomité is een voorstel gedaan om in plaats van ligplaatsen te creëren in het Boterdiep bij Beijum, ligplaatsen te realiseren in de nieuw te bouwen wijk Meerstad.
Een ander alternatief dat leden van het Boterdiepcomité aan u heeft aangereikt zijn de Scandinavische havens. Dit voorstel is door u in de persoon van wethouder de Vries direct van tafel geveegd omdat er langs de Scandinavische havens een weg loopt en omdat een wijziging van het bestemmingsplan te lang zou duren.
Ook zijn door de PvdA fractie alternatieven ligplaatslocaties aangegeven. Deze zijn door u verworpen.


Last but not least. Het is zeer merkwaardig dat er voor het uitbreidingsbesluit op 21 december 2005 totaal geen communicatie heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de direct belanghebbenden in West Beijum. Gezien de grote consequenties voor het aanleggen van een woonbotenlocatie in het Boterdiep bij Beijum zou verwacht mogen worden dat er in ieder geval algemene informatie zou zijn verstrekt omtrent het woonschepenplan aan de direct omwonenden.

Onjuiste belangenafweging
Met nadruk wil ik vermelden dat uw voornemen om 8 tot 10 ligplaatsen te realiseren voor woonboten in het Boterdiep bij Beijum de belangen van veel bewoners in Beijum in uw gemeente en de belangen van veel bewoners in het dorp Zuidwolde in de gemeente Bedum zal schaden.

Uit bovenstaande gronden van mijn bezwaren is te concluderen dat u bij het nemen van het besluit een ligplaatsenplan te realiseren in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde onjuiste informatie heeft verkregen en dat u onvoldoende kennis heeft vergaard over de relevante feiten en af te wegen belangen. Dit is in strijd met art. 3:1 Awb (Algemene wet bestuursrecht). In dit kader kan ook worden vermeld dat tijdens een handtekeningen actie in het voorjaar van 2006 in korte tijd meer dan 1000 handtekeningen zijn opgehaald in Beijum in uw gemeente en in het dorp Zuidwolde in de gemeente Bedum tegen de uitbreiding van ligplaatsen in het Boterdiep t.h.v. Beijum. In juni 2006 is door het Boterdiepcomité en Plaatselijk Belang Zuidwolde een petitie met deze handtekeningen aangeboden aan de gemeente Groningen.

Ik verzoek u daarom op grond van bovenstaande af te zien van het ligplaatsenplan in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde zoals is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Tevens verzoek ik u om geen vrijstelling te verlenen volgens de artikel 19 WRO procedure voor de ligplaatsen in het Boterdiep tussen Hornbach en Zuidwolde.

Hoogachtend

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.

Handtekening


Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel.

HandtekeningLabels:

Thursday, March 20, 2008

Persberichten en artikelen


Weer onderzoek naar ligplaatsen Boterdiep
http://www.oogtv.nl/ 20 maart 2008
Het stadsbestuur gaat opnieuw onderzoek doen naar uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep. Er zijn veel bezwaren tegen de boten, omdat ze vlakbij een gemaal komen te liggen. De natuur zou er nadeel van onder vinden, onder meer door overlast van licht en verstoring van het landschap. Het Boterdiep is daar erg smal. Volgens de gemeente valt het wel mee, mits de schepen dicht tegen de oever liggen.


Onderzoek extra woonboten Boterdiep
DVHN Gepubliceerd op 19 maart 2008, groningen -
Het stadsbestuur wil opnieuw onderzoeken of het aantal ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep kan worden uitgebreid. Dat maakte wethouder Karin Dekker woensdag bekend. Tegen de uitbreiding van het aantal ligplaatsen op deze plek bestaat nogal wat bezwaar.
Het waterschap Hunze en Aa's heeft er problemen vanwege nabijheid van het gemaal Stad en Lande, gevreesd wordt ook voor lichtoverlast van de woonarken. Zoogdieren zouden problemen kunnen krijgen om aan wal te klimmen. Inwoners van Beijum en Zuidwolde voorzien dat de schepen inbreuk maken op het landschap.
Het gemeentebestuur wil onderzoeken hoe aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Zo wordt bekeken of schepen dicht tegen de oever afgemeerd kunnen worden en waar plekken kunnen worden gemaakt waar zoogdieren aan land kunnen klimmen. Het onderzoek moet in het najaar klaar zijn.

Passen de woonarken in het Boterdiep?
Een onderdeel van het artikel uit de regiokrant juli 2007:


Klopt het of klopt het niet?Een eis van het waterschap is dat de doorvaart niet belemmerd mag worden en de afvoercapaciteit gewaarborgd moet zijn. Maar volgens een eerdere opgave van hetzelfde Noorderzijlvest is de bodembreedte tussen de molen en de gemeentegrens 9 m, de bodemhoogte -2,43 m NAP en bedraagt talud ter plekke 1 : 1,25. Omgerekend komt dit neer op een breedte van oever tot oever van 15 m. De arken zijn 6 m breed en het anker vraagt nog eens plm 1,2 m, totaal 7,8 m. Dat is géén 1/3 van 15, volgens onze berekening, dus volgens de normen van het waterschap kunnen de woonarken niet!
http://www.beijum.nl/?page=235
Regiokrant Groningen 2 april 2007

Dobberen in het Boterdiep: komen er wel of geen woonboten? Boeskoolnijs
woensdag 07 maart 2007
Gemeentebelangen organiseert 14 maart in Café Moeke Vaatstra een dorpenronde over de mogelijke komst van extra woonboten in het Groninger gedeelte van het Boterdiep.
Plannen zijn in de gemeente Groningen in de maak om in het Boterdiep aan de westzijde ter hoogte van Beijum een tiental woonboten te kunnen afmeren. Hoe staat het met die plannen, wat vinden betrokkenen daarvan en komen ze er wel of niet?Op de dorpenronde van Gemeentebelangen zal die laatste vraag geen beslissend antwoord krijgen, wel zal er uitleg gegeven worden wat zoal op stapel staat.In de lezing van de heer Jan Nijhoff van de gemeente Groningen wordt uitleg gegeven over wat de gemeente aan plannen heeft en welke voorbereidende activiteiten daartoe uitgevoerd worden. Behalve deze informatieve lezing zullen ook aanwezig zijn vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Zuidwolde (Nico Schutte), Comité Boterdiep (Wil Mazeland), alsmede een vertegenwoordiger van Waterschap Noorderzijlvest en natuurlijk de gemeenteraadsleden van GB.Kortom iedereen die wat meer wil weten over wat er zoal speelt, uitleg daarover wil hebben en zijn mening wil geven kan komen op deze dorpenronde.Zoals altijd is iedereen welkom op de dorpenrondes van Gemeentebelangen. Deze avond is tevens de jaarvergadering van GB, maar om 20.00 uur zal gestart worden met het thema "woonboten".


400 m woonarken in het Boterdiep bij Beijum?Gemeente onderzoekt de mogelijkheden (Regiokrant Groningen 03-07-2006)
http://www.regiokrantgroningen.nl/r4e09/r4e0911.htm
http://www.beijum.nl/?page=25

Labels:

 
Hit Counter
Free Counter