Wednesday, December 03, 2008

Inspreektekst Boterdiepcomité Raadscommissie Ruimte en Wonen
3 december 2008

Geachte voorzitter,

Namens het Boterdiepcomité breng ik graag onze bezwaren rond plannen voor ligplaatsen voor woonschepen in het Boterdiep nogmaals onder uw aandacht.

Drie jaar geleden kregen bewoners van Beijum lucht van plannen voor ligplaatsen voor woonarken in het Boterdiep. Zoals u nog weet liep de bevolking van Beijum daartegen te hoop omdat men vreesde dat het leefklimaat van het parklandschap en het aangrenzend beschermd natuurgebied, zowel voor mens als dier, te niet zou worden gedaan met uitvoering van die plannen.
Spontaan ondertekenden ruim 1000 bewoners uit Beijum en Zuidwolde een pamflet waarin werd opgeroepen af te zien van plannen voor woonschepen in het Boterdiep.
Even spontaan is namens deze 1000 bewoners het Boterdiepcomité opgericht die u destijds deze handtekeningen in de raadscommissie heeft aangeboden.

In gesprekken met raadsfracties van de gemeente Groningen, met bewoners van Zuidwolde, het Waterschap, de Provincie Groningen, de Molenstichting, afgevaardigden van natuurbeheerorganisaties, Bewonersoverleg Beijum, in niet in de laatste plaats natuurlijk de Raad en het College van de Gemeente Groningen, zijn veel bezwaren genoemd die uiteenlopen van problemen met de waterhuishouding, rond beheer van het natuurlijk leefklimaat, rond verkeersveiligheid, hindering in functioneren van de beschermde watermolen en hindering in het voornamelijk recreatief scheepvaartverkeer. Deze bezwaren hebben u allen bereikt.

Hoewel wij als comité al deze bezwaren onderschrijven en het College haar standpunt inmiddels heeft aangepast in een gewijzigd voorstel, wil ik desondanks hier de bezwaren van het Boterdiepcomité nog eens memoreren omdat deze bezwaren van kracht blijven, ongeacht het aantal ligplaatsen.
Samengevat zijn de bezwaren, zoals aangegeven in de u toegestuurde zienswijze:
- aantasting van de recreatieve voorziening van het aangrenzend gebied
- aantasting van de ecologische zone in het aangrenzend gebied
- aantasting van de groene bufferzone als scheiding tussen stad en ommeland
- aantasting van de zo te noemen ‘zwarte zone’ door plaatsing van lichtmasten
- toename van verrommeling van de groenstrook tussen Hornbach en Zuidwolde
Deze bezwaren, in combinatie met de beperkte ruimte voor veilige verkeersafwikkeling, waterafvoer en vrije doorvaart, geeft naar ons idee onvoldoende mogelijkheden voor uitvoering van het plan.
Daarnaast is volgens ons de balans in enerzijds de hoogte van de inmiddels noodzakelijke investeringen en anderzijds het minimale resultaat van verlichting van druk op de wachtlijst voor ligplaatsen met het gewijzigde plan nog meer uit balans geraakt.

De Raad heeft destijds ingestemd met een onderzoek naar mogelijke locaties voor ligplaatsen. Wij onderkennen de wens van het Woonschepencomité voor inlossing van de belofte voor nieuwe ligplaatslocaties. Desondanks vragen wij deze Raadscommissie het voorstel van B&W nog eens scherp te heroverwegen en gebruik te maken van alternatieve locaties zoals Meerstad en nieuwe mogelijkheden in het Hoendiep.
Ongeacht uw advies willen we hier ook eens genoemd hebben dat wij ons zowel door u als door de Wethouder serieus genomen voelen als gesprekspartner. Wij gaan dan ook uit van een overwogen en wijs advies.

Ik dank u voor uw aandacht.

 
Hit Counter
Free Counter