Wednesday, April 23, 2008

Verkorte Zienswijze Voorontwerp bestemmingsplan

Groningen

Aan het College van B en W van Groningen,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het willen realiseren van ligplaatsen voor woonboten in het Boterdiep bij Beijum zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan Openbaar Vaarwater. Ook maak ik bezwaar tegen het versneld willen realiseren van de ligplaatsen in het Boterdiep bij Beijum door middel van een zgn. artikel 19 procedure.

De gronden van mijn bezwaren zijn:

1. Ik vind het onrechtvaardig dat de gemeente Groningen tenminste € 70.000 wil subsidiëren per ligplaats. In het Boterdiep bij Beijum overweegt ze zelfs extra subsidie te verlenen. Hoeveel subsidie heeft de gemeente over wanneer een woning wordt gekocht?

2. Ik vind het onaanvaardbaar dat de gemeente Groningen al vanaf 2005 milieuschade op ligplaatsen voor woonboten aanbrengt en voordat ze de sanering van ligplaatsen op orde heeft al weer bezig is de ligplaatsen voor woonboten uit te breiden.

3. Ik ben tegen het willen realiseren van een gevaarlijke verkeerssituatie op de Groningerweg.

4. Ik ben voor het behoud van de Boterdiepzone en tegen het willen afbreken van een gebied met veel bijzondere natuur (planten en dieren).Ik ben er voorstander van dat de Boterdiepzone een gebied blijft waarin rustig kan worden ontspannen.

5. Ik ben tegen de verrommeling van het polderlandschap bij de Boterdiepzone

6. Ik vind dat de gemeente Groningen een slechte belangenafweging heeft gemaakt. Ze vindt het veel belangrijker om voor een kapitaal 8 tot 10 ligplaatsen voor woonboten te realiseren dan rekening te houden met de belangen van veel mensen in de wijk Beijum en het dorp Zuidwolde

7. Ik vind dat het gebruik van de art.19 procedure ten onrechte vooruitloopt op de besluitvorming in de Raad. Ik vind dat B en W proberen een politiek van voldongen feiten te voeren en discussie uit de weg gaan.

Ik verzoek u daarom om geen ligplaatsen voor woonboten te realiseren in het Boterdiep bij Beijum en om af te zien van een versnelde artikel 19 procedure.

Hoogachtend

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Datum:
Handtekening
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Datum:
Handtekening

Labels:

 
Hit Counter
Free Counter